منتظر انتقال پایتخت نباشید

فاطمه مقصودی عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی سیاسی و اداری کشور گفت: انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده انجام نمی شود و به عمر این مجلس نمی رسد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ مهر ۹۹

وی گفت : در صورتی می‌توان انتقال پایتخت را به نتیجه رساند که به خوبی مطالعه و کارشناسی‌های لازم انجام شود اما با توجه به شرایط موجود، انتقال پایتخت به عمر مجلس یازدهم قد نمی دهد. وی گفت : انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده محقق نمی شود. مقصودی در خصوص موضوع انتقال پایتخت گفت: تحقق این امر ضمن تمرکز زدایی موجب تسهیل در امور جاری می‌شود اما ساز و کار انتقال پایتخت باید مشخص باشد. عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی سیاسی و اداری کشور ادامه داد: همه موافق انتقال پایتخت سیاسی،اداری،اقتصادی و فرهنگی هستیم اما قبل از اقدام، نیاز به مطالعات دارد. به همین دلیل نمی توان به صورت فوری تصمیمی را اتخاذ و شتاب زده به عمل کنیم. عضو کمیسیون شوراها مجلس یازدهم بیان کرد: اگر انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر در گذشته انجام نشده، دلیل آن عدم همت لازم در این زمینه است. وی تاکید کرد: در صورتی می‌توان انتقال پایتخت را به نتیجه رساند که به خوبی مطالعه و کارشناسی انجام شود و در بلند مدت می‌توان انتظار اتفاقات مثبتی را داشت و گمان نمی کنم حتی انتقال پایتخت به عمر مجلس یازدهم قد دهد. مقصودی خاطرنشان کرد: موضوع انتقال پایتخت سیاسی و اداری تاکنون به صورت جدی در مجلس یازدهم و کمیسیون امورداخلی کشور مطرح نشده اما احتمال ورود این کمیسیون به طرح انتقال پایتخت وجود دارد اما هنوز جدی نشده است.

پاسخ دادن