برای اولین بار ۳۰ بانک کشور رتبه بندی شدند

برای اولین بار در کشور نتایج رتبه بندی ۳۰ بانک در سال ۱۳۹۴ توسط مقاومتی نیوز منتشر شد. این اولین بار است که این نتایج در یک رسانه منتشر می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ مهر ۹۶

در خصوص رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های مالی، این پایگاه به عنوان اولین رسانه ای که به رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انتشار آن پرداخته است، با استفاده از ۱۲ شاخص بانکی به رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری اقدام کرد.

نحوه انجام رتبه بندی بر اساس ۱۲ شاخص

در این رتبه بندی هر کدام از بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر یک از ۱۲ شاخص بانکی، نمره ای از ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده اند. نمره ۱ وضعیت مناسب بانک و موسسه اعتباری و نمره ۵ وضعیت بد بانک و موسسه اعتباری را نسبت به سایر بانکها در شاخص مورد بررسی نشان می دهد. یعنی هرچه امتیاز بانک به عدد یک نزدیک باشد، نشان از موفقیت نسبی بانک و موسسه اعتباری در شاخص مذکور دارد.

در این رتبه بندی ۱۲ شاخص کفایت سرمایه، نسبت سود (زیان) انباشته به سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، هزینه سرانه کارکنان، سود سرانه کارکنان، هزینه به ازای هر شعبه، سود به ازای هر شعبه، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت سود به هزینه، نسبت سپرده به شعب، نسبت ماندگاری سپرده و نسبت پوشش نوسانات طبق روش CAMEL مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج این رتبه بندی که بر اساس اطلاعات ترازنامه بانک ها در سال ۱۳۹۴ تهیه شده و پیشتر در هر یک از ۱۲ شاخص منتشر شده، در جدول زیر آمده است:

رتبه در سال ۱۳۹۴ بانک و موسسه اعتباری امتیاز

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۵ به زودی

صورت های مالی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای سال مالی ۱۳۹۵ منتشر نشده است، در آینده و با انتشار صورت های مالی سال ۱۳۹۵، بانک‌ها و موسسات اعتباری را برای این سال نیز به صورت جامع تر و کامل تر از سال ۱۳۹۴ رتبه بندی خواهد کرد.

*مقاومتی نیوز

پاسخ دادن