نمودار: خلاصه بودجه در ایران

نمودار: خلاصه بودجه در ایران

طبق برآوردها حدود ۳۰ درصد درآمدها و هزینه های ( کسب شده کل در کشور) در اختیار (بودجه) دولت هست.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ دی ۹۹

 به گزارش #اقتصادبرتر ، حدود ۷۰ درصد از بودجه مزبور در اختیار شرکتهای دولتی و از اختیار کامل دولت خارج است
الباقی بودجه در اختیار، بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت بصورت جاری، حقوق پرسنل و … است
از بیست درصد باقی مانده، بخش عمده ای به تبع هزینه های قبلی باید استمرار یابد
نتیجه: پس این همه مباحث کارشناسی ، موافقت ها و مخالفت ها، وقت گذاری برای تصویب بودجه برای چیست؟

*دکتر محمدرضا منجذب

پاسخ دادن