نمودار: سهام بورس با بیشترین و کمترین بازدهی در مهر ماه

نمودار: سهام بورس با بیشترین و کمترین بازدهی در مهر ماه

در این نمودار مشاهده کنید کدام سهم‌ها بیشترین و کدام کمترین بازدهی را طی بازار مهر ماه داشته‌اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ آبان ۹۹

نمودار: سهام بورس با بیشترین و کمترین بازدهی در مهر ماه

پاسخ دادن