نمودار: فشارهای تورمی بر شانه‌های مردم ایران

نمودار: فشارهای تورمی بر شانه‌های مردم ایران

فشارهای تورمی بر شانه های مردم ایران ادامه دارد: آقای رئیس کل بانک مرکزی دقیقاً کجا هستید؟

تهران – اقتصاد برتر – ۳ آذر ۹۹

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۳۹۹ حاکی از افزایش فشارهای تورمی بر هزینه زندگی مردم است.

نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه ۹۹ معادل ۴۶/۴ درصد (تصویر نمودار)، نرخ تورم ۱۲ ماهه معادل ۲۹ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز معادل ۵/۲ درصد گزارش شده است.

تکان دهنده ترین قسمت گزارش مربوط به نرخ تورم ماهانه و نقطه ای گروه خوراکی ها و آشامیدنی است.

نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی در آبان ماه ۹۹ معادل ۱۳ درصد (بیش از دو برابر مهرماه ۹۹) و نرخ تورم نقطه ای نیز معادل ۵۶/۶ درصد (۱۶ درصد بیشتر از مهرماه ۹۹) گزارش شده است.

✍ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن