نکات آموزشی رئیس سابق بورس به سهامداران

رئیس سابق سازمان بورس و رییس فعلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، چند نکته آموزشی به سهامداران اعلام کرد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۹ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بورس پرس، شاپور محمدی در ششمین همایش انجمن مالی اسلامی به تعریف سهامدار، مالک، مالکیت و شرکت از دیدگاه‌های حقوقی و مالی پرداخت و گفت: سهامدار بصورت انفرادی حق تغییر در دارایی های شرکت را ندارد اما با واسطه و از طریق هیات مدیره می تواند در دارایی ها اعمال مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مسئله سهامدار در تئوری های اقتصادی و مالی مساله اصیل و عامل است، افزود: سهامدار اصیل و مالک است و هیات مدیره شرکت عامل هستند. در این نگاه هم بحث دخل و تصرف مطرح می شود. البته سهامداران می توانند در مجمع شرکت نیز درباره دارایی ها تصمیم بگیرند. مالک اصلی شرکت بصورت مستقیم سهامدار است و حق انتفاع از دارایی های شرکت را دارد.

این مقام مسئول، هیات مدیره شرکت ها را عامل سهامداران دانست و ادامه داد: دخل و تصرف در اموال و دارایی ها می تواند با واسطه انجام بگیرد و هم مالکیت می تواند بصورت مشاعی باشد. مالکیت غیر مفروز و مشاعی لزوما به این معنا نیست که فرد مالک نیست. مدیران شرکت از طرف سهامداران نمایندگی برای دخل و تصرف در دارایی های شرکت را دارند. در حقیقت سهامداران مالک مانده منافع شرکت هستند. به عنوان مثال شخص حقیقی که موکل است به شخص دیگری که وکیل است، وکالت می دهد. هر دو فرد حقیقی هستند اما مالک نفر اول است و به وکیل اجازه می دهد در اموال دخل و تصرف کند.

محمدی با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مدنی ، هر مالکی نسبت به مایملک حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، عنوان کرد: اگر منظور از تاکید بر شخصیت حقوقی این است که بین دارایی مالکیت افراد حقیقی و دارایی های شخص حقوقی قرار می گیرد، می توان درباره این موضوع بحث کرد.

وی تاکید کرد: ارزش هر دارایی مالی به ارزش حال عایدات مالی آن بستگی دارد. مگر می توان ادعا کرد اینها بدون ارتباط با هم هستند. در علم اقتصاد و در بازارهای مالی رابطه مستقیمی بین سهام و دارایی های شرکت برقرار است و سهامداران بصورت مشاع و با واسطه، مالک دارایی های شرکت هم هستند.

پاسخ دادن