وضعیت شغلی و تحصیلی ایرانیان مقیم آمریکا

در دستور ترامپ نوشته ایرانیان برای منافع آمریکا مضرند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ بهمن ۹۵
نگاهی بیاندازیم به وضع تحصیلات و شغلی ایرانیان مقیم آمریکا در مقایسه با کل آمریکایی‌ها

پاسخ دادن