یارانه احمدى نژادى و انتخابات آمریکا

اقتصادبرتر

روزى نیست که دو مطلب بدیع در رسانه هاى سیاست گذارى جهانى مورد بحث قرار نگیرد: یکى یارانه نقدى مستقیم (درآمد پایه همگانى UBI یا همان یارانه احمدى نژادى) و دیگرى نظریه پولى پیشرفته (درونزایى پول یا MMT).

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، روزى نیست که دو مطلب بدیع در رسانه هاى سیاست گذارى جهانى مورد بحث قرار نگیرد: یکى یارانه نقدى مستقیم (درآمد پایه همگانى UBI یا همان یارانه احمدى نژادى) و دیگرى نظریه پولى پیشرفته (درونزایى پول یا MMT). نیک گفتار افتخار دارد که در معرفى نظریات بدیع سیاست گذارى به مخاطب ایرانى نقشى هر چند اندک داشته است.

مقاله زیر عنوان مى کند که احتمالا یارانه مستقیم نقدى در انتخابات ریاست جمهورى سال ٢٠٢٠ امریکا محل مناقشه باشد. نامزد ریاست جمهورى “اندرو ینگ” طرح یارانه نقدى ١٠٠٠ دلارى براى هر آمریکایى را دنبال مى کند.

تفاوت طرح آقاى ینگ با طرح محمود در محل تامین وجوه است. ینگ مالیات ارزش افزوده را تامین کننده یارانه مى داند در حالى که احمدى نژاد ترکیبى از منابع حاصل از هدفمندى یارانه بنزین و استقراض از بانک مرکزى را به کار گرفت.

تسریع روند اتوماسیون میلیون ها امریکایى را بیکار خواهد کرد. آقاى ینگ نگران است که بیکارى ناشى از پیشرفت فن آورى منجر به اغتشاش خیابانى شود. او معتقد است یارانه مستقیم کم هزینه تر از آن است که پنداشته مى شود چرا که در حال حاضر منابع عظیمى به یارانه هاى غیر مستقیم اختصاص یافته است که ممکن است هدفمند شود. در ثانى ینگ معتقد است یارانه نقدى به ارتقاى رشد اقتصاد کشور خواهد انجامید.

جالب اینکه درصد بزرگى از اقتصاددانان وطنى با تمسک به کوپن ارزاق در امریکا اقدام به ترویج کوپن الکترونیکى در ایران کرده اند حال آنکه در همان امریکاى الگوى این عزیزان، هدفمندى یارانه ها برنامه آینده است. در واقع آنچه خود دارند ز بیگانه تمنا مى کنند.

جالب آنکه عزیزى نگران هستند که یارانه نقدى بر مناسبات شب جمعه خانوارهاى فقر ایرانى تاثیر گذارد حال آنکه کشورى که وارد گذار جمعیتى شود روند معکوس را طى نمى کند و نیز یارانه نقدى با کاهش نااطمینانى نیاز به فرزندآورى را کاهش مى دهد. حتى اگر نرخ بارورى هم فزونى یابد در کشورى که به سمت پیرى مى رود پدیده ناپسندی نخواهد بود.

لازم است سیاست گذارى هاى اقتصادى فارغ از حب و بغض هاى سیاسى بررسى شود. اجراى سریع و نه تدریجى هدفمندى یارانه براى نجات ایران عزیز ضرورى است.

*نیک گفتار – دکتر على سعدوندى/ عضو دانشگاه استرالیایی وولونگنگ

پاسخ دادن