پیشنهاد افزایش سرمایه‌ی ۱۰ نماد بورسی

پیشنهاد افزایش سرمایه‌ی 10 نماد بورسی

به گزارش #اقتصادبرتر در مجمع عمومی ۱۰ نماد بورسی و فرابورسی پیشنهاد افزایش سرمایه مطرح شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر در مجمع عمومی ۱۰ نماد بورسی و فرابورسی پیشنهاد افزایش سرمایه مطرح شد.

۱٫ پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰ هزار میلیاردی #های_وب

شرکت داده‌گستر عصر نوین عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال به ۲۴ هزار میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “های وب” از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور اصلاح ساختار مالی و اجرای پروژه های توسعه ای شرکت که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۲٫ پیشنهاد افزایش سرمایه #زفکا

شرکت کشت و دامداری فکا عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “زفکا” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین مخارج طرح احداث گاوداری ۶۰۰۰راسی (شامل ۳۰۰۰راس مولد) شهرستان خدابنده زنجان که در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳٫ سرمایه #تنوین ۱۵ هزار میلیاردی می شود

شرکت تامین سرمایه نوین عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال به ۱۵ هزار میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “تنوین” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت و تأمین منابع مالی مورد نیاز که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۴٫ پیشنهاد افزایش سرمایه ۷۲۰ میلیاردی #وآوا

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “وآوا” از محل سود انباشته به منظور بمنظور اصلاح ساختارمالیِ. جلوگیری از وجه نقد.بهبود نسبت مالکانه و افزایش سودآوری شرکت که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵٫ سرمایه #خنصیر ۶۰۷ میلیارد ریالی می‌شود

شرکت مهندسی نصیر ماشین عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۷ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال به ۶۰۷ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “خنصیر” از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ( در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده) خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۶٫ پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #غاذر

شرکت کشت و صنعت پیاذر عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به ۲۲۵ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “غاذر” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور رعایت حداقل قانونی سرمایه در بازار دوم بورس و تامین مالی اجرای طرح های توسعه و بازسازی خطوط تولید است، ۱۱۲ درصد از محل سود انباشته و ۸۸ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مجموعا ۲۰۰ درصد سرمایه کنونی که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۷٫ پیشنهاد افزایش سرمایه #پتایر

شرکت تولیدی ایران تایر عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۶ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال به ۹ هزار و ۸۸۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “پتایر” از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۸٫ سرمایه #غزر ۲ برابر می‌شود

شرکت زر ماکارون عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “غزر” از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۹٫ پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #سامان

بانک سامان عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۶ هزار میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “سامان” از محل آورده نقدی سهامداران ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالی و افزایش سهم بازار که در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۱۰٫ پیشنهاد افزایش سرمایه #شفا

شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “شفا” از محل سود انباشته به منظور به منظور جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه که در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پاسخ دادن