پیش بینی بازار بورس در هفته دوم آبان ماه

بررسی کلی بازار در روز ۴ آبان  ماه نشان میدهد که از فشار فروش روزهای قبل کاسته شده وبازار در مسیر تعادل حرکت میکند .

تهران – اقتصادبرتر – ۶ آبان ۹۸

گرچه ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش داشته .که میتواند عامل ان تعطیلیهای این هفته در نظر داشت .حمایت درصدیها در اکثر سهام با توجه به رسیدن قیمتها در نقاط حمایتی .وبهبود شرایط معاملاتی بازار پایه موید نگرش مثبت بازار بسمت سهام کوچک ومتوسط میباشد.

کما اینکه از مجموع ۱۰۰نماد صف فروش روز ۴آبان ۱۰سهم بازار پایه در صف فروش بودن .وباید اذعان کنیم متاسفانه سهام بزرگ با توجه به گزارشات خوبی که روانه کدال کردن نتوانستند نظر فعالین بازاررادر این مقطع زمانی جلب نمایند .از مجموع بیش از ۱۲۰نماد صف خرید قریب ۴۵درصد نمادها از بازار پایه بوده ومابقی از نمادهای کوچک ومتوسط گروهای مختلف بورسی .

بنظر میرسد در روزهای آتی شاهد چرخش محسوس شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل باشیم .( البته تسریع در ارائه گزارش افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارائی شرکتها میتواند روند شاخص کل برای رسیدن به اهداف بالاتر رو فراهم )و برخی سهام وگروهها راه خود را از کلیت بازار جدا نمایند .

پاسخ دادن