چه خبر از افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های بورسی؟

پیشنهاد افزایش سرمایه‌ی 10 نماد بورسی

از افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های بورسی و فرابورسی چه خبر؟ سودسازی شرکت‌ها چقدر بوده؟

تهران – اقتصاد برتر – ۱ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر طی هفته‌ی جاری چند نماد بورسی افزایش سرمایه داشته و پیشنهاد افزایش سرمایه چند نماد بورسی دیگر هم داده شد.

سرمایه “فباهنر” ۲ برابر می شود
شرکت صنایع مس شهید باهنر عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “فباهنر” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز در خصوص اجرای طرحهای توسعه که در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرمایه “شپنا” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیارد ریالی پالایش نفت اصفهان از مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۷۶ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته اندوخته طرح و توسعه از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه پالایش نفت اصفهان به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌ خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “شپنا” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “وتجارت” ۴۱۰ هزار میلیاردی می شود
بانک تجارت عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال به ۴۱۰ هزار میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “وتجارت” از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیشنهاد افزایش سرمایه “وگستر”
شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “وگستر” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیشنهاد افزایش سرمایه “دزهراوی”
شرکت داروسازی زهراوی عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “دزهراوی” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرمایه “وبانک” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۱۱ هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از مبلغ ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “وبانک” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “اتکای” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریالی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از مبلغ ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به منظور اصلاح ساختار مالی، حفظ و بهبود ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری خواهد بو..
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “اتکای” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “شتران” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۳۱ هزار میلیارد ریالی شرکت پالایش نفت تهران از مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “شتران” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “ونیکی” ۱۷ هزار میلیاردی شد
افزایش سرمایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران از مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به منظور اصلاح ساختار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “ونیکی” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

پیشنهاد افزایش سرمایه “فن آوا”
گروه فن آوا عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۸۸۰ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “فن آوا” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور طرحهای بهبود فرآیند و اصلاح ساختار مالی ناشی از مخارج سرمایه ای و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت تداوم در اجرای پروژه های در دست تکمیل و سرمایه در گردش که در تاریخ ۲۴شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرمایه “سپ” ۵ هزار میلیاردی شد
افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد ریالی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به منظور اجرای طرح توسعه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “سپ” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “سامان” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی بانک سامان از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سایر اندوخته‌ها از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه بانک سامان به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “سامان” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

سرمایه “رمپنا” افزایش یافت
افزایش سرمایه ۱۳ هزار میلیارد ریالی گروه مپنا از مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد.
افزایش سرمایه گروه مپنا به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه “رمپنا” حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

پیشنهاد افزایش سرمایه “ددانا”
شرکت داروسازی دانا عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “ددانا” از محل سود انباشته به منظور اجرای طرحهای توسعه ای که در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پاسخ دادن