گران ترین و ارزانترین استانهای ایران

استان های ایران
اقتصاد برتر

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی انجام شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ آذر ۹۷
به گزارش اقتصاد برتر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال گذشته با آمارگیری از ۱۸هزار و ۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹ هزار و ٢۶١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد.

نتایج مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد ۱۵.۶ درصدی به ۳ میلیون و ۵۷ هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با رشد ۱۵.۷ درصدی به ماهیانه ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسیده است.

علاوه بر این متوسط میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی با رشد ۱۴.۱ درصدی به یک‌میلیون ۶۸۰ هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روستایی نیز با رشد ۱۳.۹ درصدی به یک‌میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.

نتیجه این آمارگیری نشان می‌دهد، متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٢٩.۵٢۵ هزار ریال (سالانه ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان) بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١۵.٧ درصد افزایش نشان می دهد.

از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری٧۶.٧۵٠ هزار ریال با سهم ٢٣.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢۵٢.٧٧۵ هزار ریال با سهم٧۶.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.١ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴٣.٠درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٣۶۶،٨۴٨ هزار ریال(سالانه ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومامن) بوده که نسبت به سال قبل، ١۵.۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌­دهد که ٣۴.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١۶.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و۴٩.۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۶ نشان می‌­دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ۴٧.۶ به ۵٠.۶ درصد، یخچال فریزر از ۶٠.۵ به ۶٣.٢ درصد، جاروبرقی از ٩٠.٣، به ٩١.٠ درصد، ماشین لباسشویی از ٨۴.۵ به ٨۶.٣ درصد، ماشین ظرفشویی از ۵.٨ به ٧.٣ درصد و مایکروفر از ١٠.٣ به ١٢.۴ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩۶، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣.٨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی١٧٨.٧۶٠ هزار ریال(سالانه ۱۷ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل١٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی۶۶.۵٠۴ هزار ریال با سهم ٣٧.٢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢.١۶۶ هزار ریال با سهم ۶٢.٨ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢۵.٢ درصد مربوط به هزینه‌ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩.١ درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین نتایج گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٠١.٨۴٢ هزار ریال(سالانه ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان) بوده که نسبت به سال قبل ١۴.١ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌­دهد که ٢٩.۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣١.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٨.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۶ نشان می­‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧.٠ به ٢٩.۶ درصد، یخچال فریزر از ۴١.۶ به ۴۵.٢ درصد، جاروبرقی از ۶۴.١ به ۶۴.٢ درصد، ماشین لباسشویی از ۵٢.١ به ۵٣.٩ درصد، ماشین ظرفشویی از ٠.٢ به ٠.٣ درصد و مایکرویو از ١.۶ به ١.٩ درصد افزایش رسیده است.

در سال ١٣٩۶ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۶۴.۴ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٢۵.١ درصد نفت سفید بوده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۴٧٩.٩۴٨ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ١٩٢.٣٢٩هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩۶ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۵١۵.٣۵١ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ٢۴٠.٣٩٣ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوارشهری را در سال ١٣٩۶ به خود اختصاص داده است.

پاسخ دادن