ظفرقندی رییس نظام پزشکی نامه زده خودش از خودش تشکر کرد!

ظفرقندی رییس نظام پزشکی نامه زده خودش از خودش تشکر کرده، و از ایزد منان برای خودش توفیق روز افزون و دوام عزت آرزو کرده!

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ظفرقندی رییس نظام پزشکی طی نامه ای  خودش از خودش تشکر کرده، و از ایزد منان برای خودش توفیق روز افزون و دوام عزت آرزو کرده است.

پاسخ دادن