۹ شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

۹ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۷۰۰ تا ۳۲ درصدی را از سه محل تجدید ارزیابی، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ دی ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بورس پرس ، ۹ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، ایران تایر ، آما، سپید ماکیان، بهمن دیزل، بیمه نوین، فرآوری زغال سنگ پرورده طبس، سرامیک اردکان و تامین سرمایه نوین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۳۲ ، ۶۷، ۱۹۹، ۷۰۰ ، ۱۲۹، ۲۱۷، ۱۸۷ و ۳۳ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “فگستر” سرمایه فعلی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی “پتایر” از ۹۸۸٫۲ میلیارد به ۱٫۳ هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه گذاری و خرید دارایی ثابت برای پروژه سمنان، جلوگیری از خروج وجه نقد و کاهش هزینه‌های مالی می شود.

“فاما” هم سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

سرمایه فعلی “سپید” از ۱۰۰٫۵ به ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

“خدیزل” نیز سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

در این میان، سرمایه فعلی “نوین” از ۲۶۲٫۴ به ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۶۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی، نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

“کپرور” هم سرمایه فعلی را از ۵۴ به ۱۷۱ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اجرای طرح توسعه می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۱۷۱ به ۲۱۶ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

سرمایه فعلی “کسرا” از ۱۲۷٫۹ به ۳۶۷٫۱ میلیارد تومان می رسد. ۷۷ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۱۶۲٫۱ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

“تنوین” نیز سرمایه فعلی را از ۱٫۵ به ۲ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی شود.

پاسخ دادن