سوییسی‌ها ثروتمندترین کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

سوییسی‌ها ثروتمندترین کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اند / سوییسی‌ها ١۶/٩٪‏ از درآمدشان را بابت مالیات و ۶/٢٪‏ نیز بابت تامین اجتماعی به جیب دولت می ریزند.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ تیر ۹۷

سوییسی‌ها ثروتمندترین کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اند / سوییسی‌ها ١۶/٩٪‏ از درآمدشان را بابت مالیات و ۶/٢٪‏ نیز بابت تامین اجتماعی به جیب دولت می ریزند.

پاسخ دادن