نرخ ارز و شاخص اعتماد| مرتضی یوسفی طهارم| تلگرام

مسئولین کشور باید بیش و پیش از هر چیزی به این امر توجه کنند که چرا وعده صریح آنها که همه قدرت اداره کشور در دست آنهاست تاثیری در کاهش نرخ ارز ندارد.

تهران- اقتصاد برتر- 10 مرداد 97
اما شواهد نشان می دهد، پیشنهاد و یا سخن مسئولین سایر کشورها به فوریت بر نرخ ارز تاثیر میگذارد.
این موضوع به خوبی نشان میدهد کنشگران اقتصادی و حتی مردم عادی به توانایی مسئولین اعتماد ندارند و تا زمانی که این اعتماد بازسازی نشود موفقیت نیز ممکن نخواهد بود .
آنچه که مهم است و باید مورد دقت زیاد قرار گیرد، عملکرد ریئس جمهور فعلی امریکا در عمل به وعده های انتخاباتیش است ، نه درست و یا غلط بودن آن وعده ها .

اگر مسئولی خارج از توانایی خود و مقامی که در پی تصاحب آن است وعده میدهد و عمل نمیکند در واقع ایجاد کننده بی اعتمادی است که بازسازی آن در اغلب موارد غیر ممکن است و در شرایط بحرانی ،بحران بی اعتمادی خود عامل تشدید کننده سایر بحران هاست.

پاسخ دادن